ANSI Safety Colors มาตรฐานสีของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ANSI Safety Colors มาตรฐานสีของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

มาตรฐานสีของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ANSI คืออะไร ?

ANSI (American National Standards Institute) คือ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ซึ่ง ANSI ได้กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยไว้คือ ANSI Z535 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 3864 โดยกำหนดมาตรฐานไว้ 6 ข้อ ครอบคลุมถึง สัญลักษณ์ , การจัดรูปแบบ , สี , และข้อความสำหรับป้ายความปลอดภัย รวมถึงเอกสารเผยแพร่แยกต่างหากที่เรียกว่า ANSI Z535 Safety Color Chart

ANSI ได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอยู่เป็นระยะ ๆ และล่าสุดได้มีการปรับปรุงสีของข้อความในมาตรฐานความปลอดภัยเวอร์ชันปัจจุบัน : ANSI Z535.1-2017 เพื่อให้เข้ากับมาตรฐาน ISO 3864-4 ทั้งยังมีการเพิ่มคำจำกัดความ ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ดีขึ้นด้วย

ด้านล่างจะเป็นตัวอย่างสีและหมายเลข Pantone ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน ANSI ที่สุดโดยใช้ Pantone Matching System

มาตรฐานสีของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

ทั้ง 6 สีที่ระบุในรูปมีการใช้งานดังนี้:

สีแดง = PANTONE 186 C ใช้สำหรับสัญญาณอันตราย , วัตถุไวไฟ , ปุ่มหยุดฉุกเฉิน และอื่น ๆ

สีส้ม = PANTONE 151 C ใช้สำหรับสัญญาณเตือนและบ่งชี้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์กำลังทำงาน

สีเหลือง = PANTONE 109 C ใช้สำหรับสัญญาณเตือนและแจ้งเตือนอันตรายทางกายภาพ

สีเขียว = PANTONE 335 C ใช้ระบุในอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและข้อมูลด้านความปลอดภัย

สีน้ำเงิน = PANTONE 285 C ใช้สำหรับนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สิน , มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก , และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง

สีม่วง = PANTONE 259 C สามารถกำหนดสีนี้ได้ตามที่เห็นสมควรในสถานที่ของตน

Ref.
creativesafetysupply
ansi.org
wikipedia.org/wiki/ANSI_Z535

บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทไกด์สี PANTONE, กล้องขยาย, ตู้เทียบสี Ralight , โต๊ะดูสีงานพิมพ์ , หลอดไฟคุณภาพตามมาตรฐาน ISO , เครื่องวัดค่าสี, อุปกรณ์วัดความหนา, อุปกรณ์วัดความหนืด , เครื่องวัดค่า pH, อุปกรณ์วัดค่าแอลกอฮอล์, เครื่องชั่งสีดิจิตอล, ไฟ BlackLight รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับงานสิ่งพิมพ์ งานด้าน Textile และในงานอุตสากรรมอื่นๆ

Comments are closed.

error: Tel. 086-307-6533