parallax background

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ก่อนใช้บริการนี้

นโยบายการรักษาข้อมูลนี้ ถือเป็นสัญญาระหว่างท่าน (ผู้ใช้) และ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ผู้ให้บริการ) ผ่านทางช่องทางบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งผูกผันกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาหยุดการเรียกใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

    นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้สำหรับการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้กับ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะเก็บรักษา และดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  2. ระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

  3. บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ กับให้กับผู้ใช้โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด
  4. บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน ( Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ

Tel : ​​​​​0-2673-2295 , Fax : 0-2673-2296
E-mail : [email protected]

ฝ่ายขาย Pantone
สุรินธร (ต่าย)
Mobile : ​​​​​Mb. 086-307-6533​
Line ID : ​​​​​productsupply

ฝ่ายขาย Ralight
ปุณณภา (ญา)
Mobile : ​​​​​Mb. 086-774-4545​
Line ID : ​​​​​featfair
Line ID : ​​​​​@865nyfzj