การเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ผู้คนในปัจจุบันยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น และผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ผลที่ตามมาคือทิศทางการออกแบบแฟชั่น เครื่องแต่งกายที่เน้นการผสมผสานอิทธิพลของความแตกต่าง ผสมข้ามวัฒนธรรม ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ

หลายปีในยุคโลกาภิวัตน์ วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการผสมผสาน เกิดสีสันใหม่ ๆ และการออกแบบทางสุนทรียศาสตร์โดยปราศจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ที่เราเรียกว่า การเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นการผสมผสานอิทธิพลของวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และไม่สามารถจะหาจุดเริ่มต้นจุดใดจุดหนึ่งได้

สุนทรียะและความงดงามของงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมที่หลากหลายคือสิ่งที่ดี ความสนุกสนาน ความแปลกใหม่ ความไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิม ๆ การออกแบบโดยไม่เฉพาะเจาะจงจุดใดจุดหนึ่ง ปล่อยไปตามจินตนาการที่ซุกซน ผลลัพธ์คือ !!! การผสมผสานองค์ประกอบของวัฒนธรรม ทั้งเก่าและที่สร้างขึ้นใหม่ สร้างสีสันใหม่ในโลกของแฟชั่น

 

Ref.

https://www.pantone.com/new-native

บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทไกด์สี PANTONE, กล้องขยาย, ตู้เทียบสี Ralight , โต๊ะดูสีงานพิมพ์ , หลอดไฟคุณภาพตามมาตรฐาน ISO , เครื่องวัดค่าสี, อุปกรณ์วัดความหนา, อุปกรณ์วัดความหนืด , เครื่องวัดค่า pH, อุปกรณ์วัดค่าแอลกอฮอล์, เครื่องชั่งสีดิจิตอล, ไฟ BlackLight รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับงานสิ่งพิมพ์ งานด้าน Textile และในงานอุตสากรรมอื่นๆ

Comments are closed.

error: Tel. 086-307-6533