parallax background
  1. เนื้อหาสาระทั้งหมดภายในเว็บไซต์ของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด แห่งนี้ได้จดทะเบียนขึ้นลิขสิทธิ์ไว้ ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระดังกล่าว นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมิได้รับความยินยอมจากองค์กร บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. ผู้ใช้บริการพึงใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ www.pss-guide.com เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการติดประกาศเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาสาระใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขู่เข็ญ เหยียดหยาม หมิ่นประมาทให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รุกรานสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการอ้างชื่อบุคคลอื่น หยาบคาย ลามก ลบหลู่ดูหมิ่น หรือเป็นการดูถูก ซึ่งเป็นการยุยงส่งเสริมพฤติกรรมอันเป็นความผิดทางอาญาอันก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือมิฉะนั้นเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติข้อกฎหมายใดๆ หรือมีเนื้อหาในเชิงโฆษณาหรือชักชวนใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด .com โดยมิได้รับอนุญาตจาก บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง
  3. บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์แอดเดรส) ที่คุณได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นโดยให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด การติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน จะถือปฏิบัติว่าเป็นข้อมูลที่มิได้เป็นความลับและมิได้มีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นแต่ประการใด
  4. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งยังรวมถึง ความประมาทเลินเล่อ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด , บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะไม่ขอรับผิดชอบ ต่อความเสียหายโดยทางตรง ความเสียหายโดยทางอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่องที่ตามมา ความเสียหายจำเพาะ หรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีและโดยตรง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาสาระ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เนื้อหาสาระ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เผยแพร่ผ่านองค์กร บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงว่า บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง พฤติกรรมอันเป็นความผิด หรือพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการทุกราย ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในเนื้อหาสาระ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประการใด ขอให้ผู้ใช้บริการรายนั้นยุติการใช้บริการของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  5. ภาพหรือข้อความ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ถือเป็นทรัพย์สิน และต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ใช้ภาพดังกล่าว เว้นเสียแต่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณี หรือมีการระบุความยินยอมโดยเฉพาะเจาะจงไว้ในเว็บไซต์นี้ การนำภาพมาใช้โดยมิได้รับอนุญาตใดๆ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการอ้างชื่อบุคคลอื่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการติดต่อสื่อสาร
  6. เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์การบริการ ( ซึ่งต่อไปนี้เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และเจ้าของนั้นๆ ตามลำดับ ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ไม่ว่าโดยการแสดงเจตนาเป็นนัย การถูกตัดบทโดยกฎหมาย หรือวิธีการอย่างอื่น ในการใช้บรรดาเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ โดยมิได้รับความยินยอมจาก บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ดังกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยสิ้นเชิง โปรดทราบว่า บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรฯ อย่างเต็มที่เท่าที่บทบัญญัติของกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้สูงสุด ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา
  7. บนเว็บไซต์ของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ในบางส่วนอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์แห่งอื่นได้ ซึ่งแนวปฏิบัติอาจแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติของ บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ใช้บริการควรพิจารณาตรวจสอบคำประกาศนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว โดย บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ไม่ขอรับประกันใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่ส่งให้หรือที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์แห่งอื่นที่ว่านั้น
  8. บริษัท โปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด อาจทบทวนแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะทำการประกาศเผยแพร่ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขดังกล่าวทุกครั้ง ดังนั้น คุณควรเข้าชมหน้าประกาศดังกล่าวเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น

Tel : ​​​​​0-2673-2295 , Fax : 0-2673-2296
E-mail : [email protected]

ฝ่ายขาย Pantone
Mobile : ​​​​​Mb. 086-307-6533​
Line ID : ​​​​​productsupply

ฝ่ายขาย Ralight
ปุณณภา (ญา)
Mobile : ​​​​​Mb. 086-774-4545​
Line ID : ​​​​​featfair
Line ID : ​​​​​@865nyfzj