กระดาษวัดค่า pH

คำอธิบาย
  • สามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0 – 14 pH  ( pH gradation  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 )
  • แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง 0  –  6.0  เป็นกรด , 7.0  เป็นกลาง ,  8.0  – 14.0  เป็นด่าง
  • ใน 1  กล่อง มี  100  แผ่น
  • สินค้ามีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
error: Tel. 086-307-6533