Shop

PANTONE FHI Color Specifier Replacement Pages

ไกด์สีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน (สินค้านี้ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ ที่นำไปใส่ในแฟ้ม PANTONE FHI Color Specifier เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

FHI Color Specifier ไกด์สีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการเลือกสี, เทียบสี, ใช้ในการติดต่อสื่อสาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

เป็นตัวอย่างสีแบบฉีก พิมพ์บนกระดาษอาร์ตด้าน ในหนึ่งหน้ามี  7  สี มีรอยปรุ สามารถฉีกได้สีละ 6  แผ่น โดยแต่ละสีมีการกำหนดชื่อของสี  และรหัสสีด้วยตัวเลข  6  หลัก  ตามด้วยตัวอักษร  TPX

ใช้สำหรับ ฉีกเพื่อเป็นตัวอย่างสีใช้แนบไฟล์งานหรือเอกสารสำคัญ, ใช้ในการดูและเทียบสีกับเบอร์ PANTONE, ใช้ดูเปรียบเทียบการดูดซึมของสีเพื่อเลือกเนื้อกระดาษ

เหมาะสำหรับ  งานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับสี  เช่น ระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ ,  ฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์กับฝ่ายผลิต, เจ้าของงานกับบริษัทกราฟฟิคดีไซน์  และงานอื่น ๆ

หมายเหตุ

  1. ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ จำนวน 10 หน้าขึ้นไป
  2. ลูกค้าที่ใช้ FHI Color Specifier รุ่นเก่ากว่ารุ่นปี 2015 สินค้า Replacement Pages จะไม่สามารถใช้ได้
error: Tel. 086-307-6533