AQL Inspector’s Rule

มาตรฐาน MIL-STD105E เนื่องจากเป็นมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักดีที่สุด แต่บางครั้งก็อาจจะประสบปัญหาบางอย่างในการนำมาตรฐานไปใช้งาน เช่น ไม่ทราบ จำนวนประชากร หรือไม่ทราบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าตัวอย่างที่สุ่มมานั้นดีหรือเสีย ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มาตรฐาน MIL-STD105E ถูกสร้างขึ้นมาใช้สำหรับกรณีการสุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการ ฟอร์มล็อตซึ่งจะต้องทราบจำนวนประชากร อีกทั้งมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบในเชิง คุณภาพ นั่นคือเป็นการดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบมีข้อบกพร่องหรือมีตำหนิเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หาก การตรวจสอบที่ต้องการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นดังกล่าว ก็ไม่สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานได้

error: Tel. 086-307-6533